+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com

Organizaciona struktura

U skladu sa članom 16. Statuta, udruženje ima slijedeće organe:

- Skupština
-
Upravni odbor
-
Predsjednik udruženja
-
Sekretar udruženja

 - Skupština

Najviši organ u udruženju je Skupština. Skupština udruženja ima pet zastupnika. Zastupnike u skupštini biraju članovi udruženja. Mandat članova skupštine traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Skupština udruženja se sastaje jednom godišnje, a po potrebi se može održati više vanrednih sjednica u toku jedne godine. Radom skupštine rukovodi predsjednik Skupštine koji se bira iz reda zastupnika većinom od ukupnog broja članova skupštine. Mandat predsjedavajućeg Skupštine traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Predsjedavajući Skupštine ili većina članova Skupštine su dužni prije isteka mandata od 4. godine da sazovu izbornu Skupštinu članstva. Skupština radi i odlučuje na osnovu poslovnika o radu kojeg donosi na prvoj sjednici. Skupština punovažno radi ako je na sjednici prisutna većina izabranih zastupnika. Skupština donosi odluke uz saglasnost većine prisutnih zastupnika. Za donošenje izmjena i dopuna Statuta, potrebna je saglasnost najmanje dvije trećine članova Skupštine.  Rad supštine je u pravilu javan.

- Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ upravljanja Skupštine udruženja.

Uravni odbor ima tri člana koji se biraju iz redova Skupštine udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4. godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Upravni odbor iz svojih redova bira predsjednika koji rukovodi njegovim radom.

- Predsjednik

Predsjednik udruženja predstavlja i zastupa udruženje.

Predsjednik udruženja stara se o provođenju svih odluka organa upravljanja udruženja, stara se za izvršenje financijskog plana udruženja i u tom svojstvu zastupa i predstvalja interese udruženja, donosi odluke o prijemu radnika u udruženje, odlučuje o pravima i obavezama radnika u udruženje, te vrši sve druge poslove koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom ili u nadležnosti drugih organa udruženja.

Mandat predsjednika traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednika imenuje Skupština udruženja.

Predsjednik može biti na volonterskom ili profesionalnom radu, o čemu odlučuje Upravni odbor udruženja..

- Sekretar

Sekretar obavlja administrativno – tehničke poslove udruženja.

Mandat sekretara traje 4. godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sekretar radi u volonterskom statusu, ali može biti i profesionalno zaposlen, o čemu odlučuje Upravni odbor udruženja.

 

0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?